Telefony i zakresy obowiązków

 

Biuro nr Telefon/e-mail
Kierownictwo Urzędu
Wójt Gminy

-Jan Kosiński


15 68 378 25 35

wojt@niegoslawice.pl

Zastępca Wójta

– Bartosz Krause


17 68 378 12 88

krause.b@niegoslawice.pl

Skarbnik Gminy

– Mirosława Baranowska 


21 68 378 10 12

skarbnik@niegoslawice.pl

Referat Organizacyjny

– prowadzenie sekretariatu Wójta,

– zwrot kosztów za kształcenie młodocianych pracowników,

– przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,

– ochrona informacji niejawnych

-Jolanta Grubizna


14 68 378 10 38

fax  68 378 10 72

gmina@niegoslawice.pl

grubizna.j@niegoslawice.pl

 

– sprawy kadrowe pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy

-Józefa Jędrzejowska


22 68 378 12 98

jedrzejowska.j@niegoslawice.pl

– ewidencja ludności,

– dowody osobiste,

– spisywanie testamentu

-Urszula Weselska


1 68 378 10 71

weselska.u@niegoslawice.pl

– prowadzenie Biura Obsługi Interesanta,

– rejestracja zgłoszeń działalności gospodarczej,

– otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych,

– zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

– wybory powszechne (sejm, senat, prezydent, parlament europejski), wybory do Rady Gminy i Wójta,

– promocja gminy

– strona internetowa, BIP

-Jolanta Tarłowska


23 68 378 12 55

tarlowska.j@niegoslawice.pl

– prowadzenie Biura Rady,

– prowadzenie spraw z zakresu oświaty,

– dowozy szkolne

– strona internetowa, BIP

– Marta Skibiszewska


27 68 378 12 56

skibiszewska.m@niegoslawice.pl

– kadry, zamówienia publiczne w Szkołach Podstawowych

Edyta Poźniak

Szkoła

Podstawowa

w Przecławiu

68 378 21 96

pozniak.e@niegoslawice.pl

Referat Finansowy

– księgowość budżetowa – dochody,

– wystawianie faktur VAT

– księgowość żłobków

-Seweryn Bryl

– księgowość budżetowa – wydatki

-Agnieszka Gajzler


20 68 387 05 00

bryl.s@niegoslawice.pl

gajzler.a@niegoslawice.pl

– księgowość podatkowa,

– windykacja

Jolanta Maciaszek

– wymiar podatków,

– fundusz sołecki

-Małgorzata Sokołowska


 

28

 

 

68 378 10 04

maciaszek.j@niegoslawice.pl

sokolowska.m@niegoslawice.pl

– sporządzanie list płac pracowników,

– rozliczenia z ZUS i US,

– obsługa kasy

Krystyna Okupniarek


– księgowość szkół

– Dorota Górna

– sporządzanie list płac, ZUS, US szkół

– Teresa Kapuścińska


– księgowość i kadry OPS

– Grażyna Kozak

 


29

 

 

 

Szkoła

Podstawowa

w Przecławiu

 

 

 

68 378 12 90

okupniarek.k@niegoslawice.pl

 

 

68/ 378 21 97

gorna.d@niegoslawice.pl

68/378 21 96

kapuscinska.t@niegoslawice.pl

 

68/378  11 60

kozak.g@niegoslawice.pl

Referat Techniczno – Gospodarczy

– zarządzanie kryzysowe,

– obrona cywilna,

– ochrona przeciwpożarowa,

– prowadzenie archiwum zakładowego,

– transport drogowy

– strona internetowa, BIP

-Andrzej Suszko


6 68 378 12 86

suszko.a@niegoslawice.pl

 

– zarządzanie cmentarzami komunalnymi,

– sprawy dotyczące ochrony zabytków,

– zamówienia publiczne

– prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego

-Anna Zielińska


– inwestycje gminne,

– budownictwo,

– zajęcie pasa drogowego,

– pozyskiwanie środków zewnętrznych

-Sławomir Świtajło


– wydobycie kopalin ze złóż,

– planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,

– numeracja porządkowa,

-Łukasz Kubiszyn 


24 68 378 12 73

zielinska.a@niegoslawice.pl

switajlo.s@niegoslawice.pl

kubiszyn.l@niegoslawice.pl

– gospodarka nieruchomościami,

– prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa i łowiectwa

-Aneta Sławek

– zwrot podatku akcyzowego

-doręczanie korespondencji i  przesyłek na terenie Gminy Niegosławice

-Marzena Sobczak

3 68 378 12 95

slawek.a@niegoslawice.pl

sobczak.m@niegoslawice.pl

– ochrona środowiska, decyzje środowiskowe,

– wycinka drzew,

– utrzymanie czystości i porządku w gminie – gospodarka odpadami

– zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom

-Jarosław Wesołowski

2 68 378 10 75

 

wesolowski.j@niegoslawice.pl

Samorządowy Zakład Komunalny – WODA I ŚCIEKI
– Dyrektor SZK – Waldemar Binder 12 68 378 10 74
  • księgowość, kadry SZK

-Małgorzata Krawczyk
-Aneta Kuźniar – Poor

-Marlena Kubiszyn

 

  •  Biuro obsługi, fakturowanie, zawieranie umów

-Katarzyna Poźniak

 

31

 

 

 

10

 

68 378 10 26

kubiszyn.m@niegoslawice.pl

 

 

68 378 12 84

pozniak.k@niegoslawice.pl

 

Poczta
-Punkt pocztowy 68 378 14 39
Ośrodek Pomocy Społecznej
-Świadczenia 68 378 11 58

ops_niegoslawice@wp.pl

-Księgowość 68 378 11 60