Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutów sołectw

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), Uchwały Nr IV/19/2011 Rady Gminy Niegosławice z dnia 26  stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2011 r., Nr 20, poz. 411) oraz zarządzenia Nr 120.20.2017  Wójta Gminy Niegosławice z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Niegosławice w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Niegosławice.

Wójt Gminy Niegosławice

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw: Bukowica, Gościeszowice, Krzywczyce, Mycielin, Niegosławice, Nowa Jabłona, Przecław, Rudziny, Stara Jabłona, Sucha Dolna, Zimna Brzeźnica dotyczących nadania statutu sołectwom. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. w formie przyjmowania pisemnych opinii i uwag dotyczących treści projektu uchwały w sprawie statutu sołectwa, poprzez:

  1. złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy w Niegosławicach (pok. 14), w dniach i godzinach urzędowania;
  2. przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: gmina@niegoslawice.pl,
  3. przesłanie pocztą wypełnionego formularza na adres: Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice.

Projekt statutu udostępniony będzie mieszkańcom poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Niegosławice www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugniegoslawice/ w zakładce OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, INFORMACJE oraz stronę internetową Gminy Niegosławice www.niegoslawice.pl w zakładce KOMUNIKATY,
  2. wyłożenie projektu statutu w okresie konsultacji u Sołtysa Sołectwa,
  3. wyłożenie projektu statutu w Urzędzie Gminy Niegosławice (pok. 14), w dniach i godzinach urzędowania.

Wzór formularza konsultacyjnego, zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Niegosławice www.niegoslawice.pl w zakładce KOMUNIKATY oraz dostępny będzie u Sołtysa Sołectwa i w sekretariacie Urzędu Gminy Niegosławice

Wójt Gminy Niegosławice
(-) Jan Kosiński

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Zarządzenie Nr 120.20.2017 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Niegosławice w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Niegosławice
  2. Projekt uchwały Rady Gminy Niegosławice w sprawie Statutu Sołectwa ………..

 

zarządzenie

statut-sołectwa-projekt

karta konsultacji