Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych „Programu współpracy Gminy Niegosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r.”

Protokół

z przeprowadzenia konsultacji społecznych „Programu współpracy Gminy Niegosławice z organizacjami pozarządowymi   oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r.”

http://niegoslawice.pl/wp-content/uploads/2017/11/Scan.pdf