Kategoria: Komunikaty

 

Zarządzenie Nr 120.63.2019 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 28.11.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Niegosławice na dwa odrębne sołectwa: sołectwa Niegosławice i sołectwa Nowe Niegosławice oraz konsultacji w sprawie nadania sołectwom statutów.

Zarządzenie Nr 120.63.2019
http://niegoslawice.pl/wp-content/uploads/2019/12/Zarządzenie-120.63.2019.pdf

Projekt uchwały w sprawie podziału sołectwa http://niegoslawice.pl/wp-content/uploads/2019/12/Uchwała-w-spr.-podziału-sołectwa.pdf

Projekt statutu Nowe Niegosławice
http://niegoslawice.pl/wp-content/uploads/2019/12/projekt-statutu-Nowe-Niegosławice.pdf

Projekt statutu sołectwo Niegosławice
http://niegoslawice.pl/wp-content/uploads/2019/12/projekt-statutu-sołectwa-Niegosławice.pdf

Protokół z przeprowadzonych konsultacji
http://niegoslawice.pl/wp-content/uploads/2019/12/Protokół-z-przeprowadzonych-konsultacji.pdf

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Niegosławice w sprawie zmiany statutu sołectw: Bukowica, Gościeszowice, Krzywczyce, Mycielin, Niegosławice, Nowa Jabłona, Przecław, Rudziny, Stara Jabłona, Sucha Dolna, Zimna Brzeźnica

Wójt Gminy Niegosławice ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych ww sołectw dotyczących zmian ich statutów. Konsultacje będą przeprowadzone w okresie od 30 października 2018 r. do 9 listopada 2018 r. w formie przyjmowania pisemnych opinii i uwag dotyczących treści projektu uchwały w sprawie zmiany statutu sołectw… (czytaj więcej)

Zarządzenie 120.22.2018 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa

Protokół z konsultacji społecznych

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych „Programu współpracy Gminy Niegosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r.”

Protokół

z przeprowadzenia konsultacji społecznych „Programu współpracy Gminy Niegosławice z organizacjami pozarządowymi   oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 r.”

http://niegoslawice.pl/wp-content/uploads/2017/11/Scan.pdf

Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pożytku Publicznego na rok 2018

Informacja

dla organizacji pozarządowych  oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

     W dniach 20 listopada 2017 r. – 28 listopada 2017 r. odbędą się konsultacje w sprawie „Programu Współpracy Gminy Niegosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”. Wyżej wymienione podmioty mogą składać opinie  i uwagi odnośnie  projektu uchwały dostępnego w załączniku nr 1                                                 w następujący sposób:

 • w formie elektronicznej na adres e-mail: gmina@niegoslawice.pl, w tytule wiadomości wpisując „Konsultacje”,
 • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Niegosławicach, Niegosławice 55, 67-312  Niegosławice,
 • osobiście – poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Gminy w Niegosławicach, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice,
 • w dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 14:30 – 15:30 odbędzie się w Urzędzie Gminy w Niegosławicach ( sala posiedzeń) ostateczne spotkanie konsultacyjne                        z przedstawicielami Organizacji Pozarządowych działających na terenie Gminy Niegosławice w sprawie w/w projektu uchwały.
 •                                                                        Wójt Gminy Niegosławice
 •                                                                                     Jan Kosiński
 • Do pobrania:

http://niegoslawice.pl/wp-content/uploads/2017/11/Informacja.pdf

http://niegoslawice.pl/wp-content/uploads/2017/11/Zarządzenie-2.pdf

http://niegoslawice.pl/wp-content/uploads/2017/11/Projekt-Programu.pdf

http://niegoslawice.pl/wp-content/uploads/2017/11/Formularz-konsultacji-Przedmiot-konsultacji.docx

 

 

 

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Niegosławice dotyczących projektów statutów sołectw

Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutów sołectw

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), Uchwały Nr IV/19/2011 Rady Gminy Niegosławice z dnia 26  stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2011 r., Nr 20, poz. 411) oraz zarządzenia Nr 120.20.2017  Wójta Gminy Niegosławice z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Niegosławice w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Niegosławice.

Wójt Gminy Niegosławice

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw: Bukowica, Gościeszowice, Krzywczyce, Mycielin, Niegosławice, Nowa Jabłona, Przecław, Rudziny, Stara Jabłona, Sucha Dolna, Zimna Brzeźnica dotyczących nadania statutu sołectwom. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. w formie przyjmowania pisemnych opinii i uwag dotyczących treści projektu uchwały w sprawie statutu sołectwa, poprzez:

 1. złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy w Niegosławicach (pok. 14), w dniach i godzinach urzędowania;
 2. przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: gmina@niegoslawice.pl,
 3. przesłanie pocztą wypełnionego formularza na adres: Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice.

Projekt statutu udostępniony będzie mieszkańcom poprzez:

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Niegosławice www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugniegoslawice/ w zakładce OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, INFORMACJE oraz stronę internetową Gminy Niegosławice www.niegoslawice.pl w zakładce KOMUNIKATY,
 2. wyłożenie projektu statutu w okresie konsultacji u Sołtysa Sołectwa,
 3. wyłożenie projektu statutu w Urzędzie Gminy Niegosławice (pok. 14), w dniach i godzinach urzędowania.

Wzór formularza konsultacyjnego, zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Niegosławice www.niegoslawice.pl w zakładce KOMUNIKATY oraz dostępny będzie u Sołtysa Sołectwa i w sekretariacie Urzędu Gminy Niegosławice

Wójt Gminy Niegosławice
(-) Jan Kosiński

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Zarządzenie Nr 120.20.2017 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Niegosławice w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Niegosławice
 2. Projekt uchwały Rady Gminy Niegosławice w sprawie Statutu Sołectwa ………..

 

zarządzenie

statut-sołectwa-projekt

karta konsultacji

Zarządzenie Wójta Gminy Niegosławice nr 120.6.2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 r. w Urzędzie Gminy w Niegosławicach

Zarządzenie Wójta Gminy Niegosławice nr 120.6.2017

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa dnia 20 września 2016 r. godz. 13:00

Komunikat

Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu dnia 19 września 2016 r. godz. 9:00

Komunikat

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania 19 września 2016 r. godz. 11:00

Komunikat