Kategoria: Komunikaty

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Niegosławice dotyczących projektów statutów sołectw

Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutów sołectw

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), Uchwały Nr IV/19/2011 Rady Gminy Niegosławice z dnia 26  stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2011 r., Nr 20, poz. 411) oraz zarządzenia Nr 120.20.2017  Wójta Gminy Niegosławice z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Niegosławice w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Niegosławice.

Wójt Gminy Niegosławice

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw: Bukowica, Gościeszowice, Krzywczyce, Mycielin, Niegosławice, Nowa Jabłona, Przecław, Rudziny, Stara Jabłona, Sucha Dolna, Zimna Brzeźnica dotyczących nadania statutu sołectwom. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. w formie przyjmowania pisemnych opinii i uwag dotyczących treści projektu uchwały w sprawie statutu sołectwa, poprzez:

  1. złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy w Niegosławicach (pok. 14), w dniach i godzinach urzędowania;
  2. przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: gmina@niegoslawice.pl,
  3. przesłanie pocztą wypełnionego formularza na adres: Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice.

Projekt statutu udostępniony będzie mieszkańcom poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Niegosławice www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugniegoslawice/ w zakładce OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, INFORMACJE oraz stronę internetową Gminy Niegosławice www.niegoslawice.pl w zakładce KOMUNIKATY,
  2. wyłożenie projektu statutu w okresie konsultacji u Sołtysa Sołectwa,
  3. wyłożenie projektu statutu w Urzędzie Gminy Niegosławice (pok. 14), w dniach i godzinach urzędowania.

Wzór formularza konsultacyjnego, zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Niegosławice www.niegoslawice.pl w zakładce KOMUNIKATY oraz dostępny będzie u Sołtysa Sołectwa i w sekretariacie Urzędu Gminy Niegosławice

Wójt Gminy Niegosławice
(-) Jan Kosiński

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Zarządzenie Nr 120.20.2017 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Niegosławice w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Niegosławice
  2. Projekt uchwały Rady Gminy Niegosławice w sprawie Statutu Sołectwa ………..

 

zarządzenie

statut-sołectwa-projekt

karta konsultacji

Zarządzenie Wójta Gminy Niegosławice nr 120.6.2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 r. w Urzędzie Gminy w Niegosławicach

Zarządzenie Wójta Gminy Niegosławice nr 120.6.2017

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa dnia 20 września 2016 r. godz. 13:00

Komunikat

Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu dnia 19 września 2016 r. godz. 9:00

Komunikat

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania 19 września 2016 r. godz. 11:00

Komunikat

Ogłoszenie o wyborach Sołtysa w Nowej Jabłonie

Wójt Gminy Niegosławice informuje, że w dniu 26 września 2016 roku o godz. 17:00 w sali wiejskiej w Nowej jabłonie odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Nowa Jabłona, na którym mieszkańcy wybiorą Sołtysa.

W przypadku braku wymaganej obecności co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania, ponowne zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 17:30

120.32.2016 Zarządzenie Wójta Gminy

Wójt Gminy Niegosławice

/-/ Jan Kosiński

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 8 września 2016 r. godz. 10:00

komunikat w sprawie posiedzenia Komisji Rewizyjnej

UWAGA

Komunikat o stanie wód