Druki i wnioski

1. Ewidencja ludności i dowody osobiste

Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci papierowej
Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej
Wniosek o nadanie numeru PESEL
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL
Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Zgłoszenie pobytu czasowego
Zgłoszenie wymeldowania z miejshttp://niegoslawice.pl/wp-content/uploads/2018/01/Zgłoszenie-wymeldowania-z-miejsca-pobytu-czasowego.tifca pobytu czasowego
Zgłoszenie pobytu stałego
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku zameldowania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu/wymeldowaniu
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

2. Działalność gospodarcza, zezwolenia na alkohol

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Rezygnacja z korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o objęcie leczeniem odwykowym

4. Drogi i dodatki mieszkaniowe

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Wniosek o zajęcie pasa drogowego
Wniosek o umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi

5. Budownictwo, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

Uzupełnienie wniosku wz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym lub w studium

Wniosek o sporządzenie lub zmianę planu miejscowego lub studium

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego lub studium

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Deklaracje odpady komunalne (śmieci)
Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Niegosławice
Wniosek o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Informacja o wyrobach zawierających azbest

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

6. Podatki i opłaty lokalne

Deklaracja na podatek leśny
Informacja w sprawie podatku leśnego
Deklaracja na podatek od nieruchomości
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
Deklaracja na podatek rolny
Informacja w sprawie podatku rolnego
Należy wypełnić w przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 r.
Podatek leśny

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Należy wypełnić w przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Podanie o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa
Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
Wniosek w sprawach ulg – wymagane dokumenty
Wniosek w sprawie zastosowania zwolnienia w podatku rolnym + wymagane dokumenty
Deklaracja na podatek od środków transportowych + załącznik
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie
Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis

7. Gospodarka gruntami, rolnictwo, świetlice wiejskie

Podanie o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego

Podanie o wydanie zaświadczenia  w jakim okresie rodzice/teściowie posiadali gospodarstwo rolne
Wniosek o dzierżawę za rentę

Wniosek o najem świetlicy wiejskiej

8. Wodociągi, kanalizacja

Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i/lub przydomowych oczyszczalni ścieków

9. Edukacja

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
Oświadczenie rodzica o spełnianiu obowiązku nauki młodzieży w wieku od 16-18 lat. 

10. Dowóz do szkół dzieci niepełnosprawnych

Wniosek w sprawie dowozu dziecka niepełnosprawnego

11. Pomoc społeczna

Wniosek 500+

12. Oświadczenia majątkowe – formularze

Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki itd.
Oświadczenie majątkowe radnego gminy

13. Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji

Wniosek o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Niegosławice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji

Zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do realizacji zadania polegającego na wymianie starego źródła ciepła na nowe

Regulamin