Nieruchomości

22.01.2020

Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Rudziny oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 461

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.2.2020 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości  położonej w obrębie ewidencyjnym Rudziny.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

-Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Rudziny oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 461.

-Dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW
  nr ZG1G/00053685/9.

-Powierzchnia nieruchomości wynosi  92,91 ha, w skład której wchodzą użytki: łąki trwałe ŁVI o pow. 86,64 ha , rowy W o pow. 0,55 ha, lasy Ls o pow. 3,87 ha , drogi dr o pow.
1,08 ha, nieużytki N o pow. 0,77 ha.

-Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego Gmina Niegosławice nie posiada opracowanego ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie

jest w trakcie realizacji takiego planu. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegosławice działka nr 461 znajduje się
w części w strefie  łąk i pastwisk i w części w strefie leśnej, teren lasów.

-Nieruchomość położona jest na obszarze chronionego krajobrazu, zgodnie z Uchwałą nr VIII/79/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Szprotawki” oraz położona jest na obszarze specjalnej ochrony Natura 2000 „PLB020003 Stawy Przemkowskie”.

-Teren nieruchomości nie jest objęty ważną decyzją o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Niegosławice, powodującą zmianę zagospodarowania przedmiotowej działki.

-Cena nieruchomości  brutto 2.110.000,00 zł  .

-Termin zapłaty – najpóźniej przed dniem zawarcia Aktu  Notarialnego środki pieniężne muszą znajdować się na koncie Gminy Niegosławice.

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

(tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 56) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  22.01.2020 r. do 06.03.2020 r.

 Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Niegosławicach i opublikowany na stronie internetowej tut. Urzędu.                                                                                                                                                                       
                                                                                                       

22.01.2020 r.

Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Niegosławice oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 430/3

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1.2020 Wójta Gminy Niegosławice z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości  położonej
w obrębie ewidencyjnym Niegosławice.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

-Niezabudowana nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Niegosławice oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 430/3.

-Dla przedmiotowej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW
  nr ZG1G/00036941/7.

-Powierzchnia nieruchomości wynosi  0,0935 ha, którą stanowią  pastwiska trwałe PsII.

-Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego Gmina Niegosławice nie posiada opracowanego ważnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie

jest w trakcie realizacji takiego planu. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Niegosławice działka nr 430/3 znajduje się
w strefie osadniczo-rolnej.

-Teren nieruchomości  jest objęty ważną decyzja o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Niegosławice nr 26/2018 z dnia 02.01.2019r. dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczna i towarzyszącą”.

-Cena nieruchomości  brutto 26.000,00 zł  w tym podatek VAT 23%.

-Termin zapłaty – najpóźniej przed dniem zawarcia Aktu  Notarialnego środki pieniężne muszą znajdować się na koncie Gminy Niegosławice.

 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

nieruchomości stosownie do art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

(tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 56) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od  22.01.2020 r. do 06.03.2020 r.

 Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Niegosławicach i opublikowany na stronie internetowej tut. Urzędu.