Dane statystyczne

GMINA WIEJSKA NIEGOSŁAWICE

Gmina Niegosławice jest jedną z 41 gmin wiejskich województwa lubuskiego. Wśród 9 gmin powiatu żagańskiego zajmuje 7 lokatę pod względem liczby ludności (4554)
i 4 lokatę pod względem powierzchni (136 km2). W porównaniu z 2010r., w wyniku przyrostu migracyjnego w 2013r. (saldo minus 19 osób) i przyrostu naturalnego
(minus 28 osób), liczba ludności zmniejszyła się o 0,4%.

Użytki rolne zajmują 64% powierzchni gminy. Grunty leśne zajmują 22,1% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości jest niższy o 27,1,3 pkt proc.  niż wskaźnik
w województwie i 24,7 pkt proc. niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe w 2010 r. obejmowały 1328 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 284. Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania w m2 w 2010 roku wynosiła 87,6. Wypłacono 366 dodatków mieszkaniowych.

Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest dość zróżnicowany.
W 2011 r.  z wodociągu korzystało 96,4% ogółu ludności, z kanalizacji 25,7%.
Gmina nie posiada sieci gazowej.

W gminie ma siedzibę 232 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowanych
w rejestrze REGON, tj. 509 w przeliczeniu na 10 tys. ludności.Firmy prowadzą działalność związaną z przemysłem (8), rolnictwem(33) oraz budownictwem (67).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 15,7% i jest wyższy niż przeciętnie w powiecie (11,4%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 58%.

 

Liczba miejscowości w 2013 r.   11
Liczba sołectw w 2013 r.   11

 

Ludność według płci i wieku w 2013 r.

 

 

Wybrane dane statystyczne

 

Wybrane dane statystyczne 2010 2012
2013
Powierzchnia w ha 13641 13641 13641
Ludność 4669 4598 4554
Ludność na 1 km2 34 34 33
Kobiety na 100 mężczyzn 102 100 100
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 58,2 57,8 56,9
Szkoły podstawowe i gimnazjalne 2 2 2
Liczba ludności na 1 zakład opieki zdrowotnej 2335 2299 2277
Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania
Mieszkania oddane do użytkowania 4 2
Pracujący (bc) na 1000 ludności 53 50 50
Bezrobotni zarejestrowani 455 429 455
Ludność – w % ogółu ludnoći – korzystająca z instalacji :
– wodociągowej
– kanalizacyjnej
– gazowej
 

96,4
25,5

 

96,4
33,8

 

96,4
51,0

b Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przrkrac51,za 9 osób. c Bez pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie.

 

Wybrane dane demograficzne w 2013 r.

 

 

Powiat Gmina Powiat = 100
Ludność
– w tym kobiety
81803
41862
4554
2280
5,6
5,4
Urodzenia żywe 700 34 4,9
Zgony 938 62 6,6
Przyrost naturalny -238 -28 x
Saldo migracji ogółem -198 -19 x
Ludność w wieku
– przedprodukcyjnym
– produkcyjnym
– poprodukcyjnym
14816
52740
14247
921
2903
730
6,2
5,5
5,1

 

 

Podmioty Gospodarki Narodowej w rejestrze REGON w 2013r.

 

Powiat Gmina
Podmioty gospodarki narodowej
– ogółem
w tym w sektorze: rolniczym
przemysłowym
budowlanym
7425
267
581
1091
232
33
8
67
Podmioty gospodarki narodowej na 10 tys. ludności 908 509
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 10 tys. Ludności 643 419

 

Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej
w ludności ogółem.