Zapytania ofertowe

Znak sprawy RTG.DI.7011.5.2017                                                                                                 Niegosławice, 13.06.2017

 

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm./

 1. Zamawiający: Gmina Niegosławice, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice

Adres do korespondencji: Urząd Gminy Niegosławice, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice

tel. (68)3781038, faks (68)3781038

Zaprasza do złożenia oferty cenowej  na:

 Opracowanie projektu budowlanego dla zadania: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przecławiu

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Projektowany zakres rzeczowy inwestycji ujęty w projekcie budowlanym:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej we wsi Przecław.
Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej dla  budynku głównego szkoły oraz sali gimnastycznej.

Założenia wstępne do wykonania prac projektowych:

 1. inwentaryzacja stanu istniejącego budynku głównego szkoły oraz sali gimnastycznej,
 2. ocieplenie dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku głównego szkoły oraz sali gimnastycznej,
 3. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku i cokołu budynku głównego szkoły oraz sali gimnastycznej,
 4. wymiana rynien i rur spustowych budynku głównego szkoły oraz sali gimnastycznej,
 5. wymiana instalacji odgromowej budynku głównego szkoły oraz sali gimnastycznej,
 6. wymiana starych drzwi zewnętrznych – zestawienie stolarki budynku głównego szkoły oraz sali gimnastycznej,
 7. wymiana okien – zestawienie stolarki budynku głównego szkoły oraz sali gimnastycznej,
 8. wymiana instalacji CO i CWU budynku głównego szkoły oraz sali gimnastycznej,
 9. prace remontowe (odtworzeniowe) wewnątrz budynku głównego szkoły oraz sali gimnastycznej,
 10. inne, stwierdzone w trakcie inwentaryzacji obiektów,

Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie kompletnej dokumentacji, w skład której wchodzą następujące elementy:

 1. audyt energetyczny – w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału – wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346);
 2. projekt budowlan0-wykonawczy – w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału – wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 tj.).
 3. kosztorys inwestorski – w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału – wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r.,
  Nr 130, poz. 1389);
 4. przedmiar robót – w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału – wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072);
 5. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału – wykonana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072).
 6. Technologia kotłowni: wymiana istniejących kotłów na paliwo stałe na piece gazowe kondensacyjne zasilane propan-butan wraz z pompą ciepła
 7. Instalacje elektryczne kotłowni
 8. Wymiana opraw na oprawy LED na całym obiekcie szkoły
 9. Wentylacja mechaniczna sali gimnastycznej wraz rekuperacją
 10. remont pomieszczeń kotłowni z dostosowaniem do aktualnych wymagań zabezpieczenia ppoż.

Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z należytą starannością, zgodnie z  obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o założenia wstępne, niezbędne uzgodnienia, zezwolenia i warunki wydane przez stosowne instytucje, wizję lokalną oraz bieżące konsultacje z Zamawiającym. W przyjętych rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. W przypadku powoływania się podczas opisywania przyjętych rozwiązań projektowych na konkretne nazwy własne gotowych produktów i/lub gotowe rozwiązania systemowe producentów, wykonawca ma obowiązek określić konkretne parametry techniczne i jakościowe danego rozwiązania projektowego oraz umieścić informację o możliwości zastosowania rozwiązania równoważnego pod warunkiem spełnienia wskazanych parametrów technicznych i jakościowych.

Wykonana dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Do obowiązków Wykonawcy należy zlecenie wykonania stosownie od potrzeb: map do celów projektowych oraz uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zgód, decyzji, zezwoleń i sprawdzeń zastosowanych rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, niezbędnych do prawidłowego wykonania prac projektowych, w razie potrzeb uzgodnienie „ZUDP”, w razie potrzeb uzyskanie pozwolenia i/lub uzgodnienia od Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków i inne. Koszty uzyskania w/w dokumentów ponosi wykonawca.

Dokumentację projektową należy opracować w formie tradycyjnej (papierowej) zgodnie z wcześniejszym wyszczególnieniem oraz na nośniku elektronicznym z zapisem na CD/DVD w formacie ogólnodostępnym – opracowania tekstowe w formacie *.pdf z możliwością wyszukiwania, opracowania graficzne w formacie *.jpg wysokiej rozdzielczości

III. Termin realizacji zamówienia: 10 dni od momentu podpisania umowy., termin podpisania umowy: w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia.

 1. Warunki udziału w postępowaniu: wykonanie przynajmniej jednego projektu budowlanego w zakresie budowy budynku użyteczności publicznej w ciągu ostatnich 5 lat.

Dopuszcza się złożenia oświadczenia z nazwą projektu budowlanego, zleceniodawcy oraz terminem wykonania.

 1. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: formularz ofertowy, oświadczenie o wykonaniu przynajmniej jednego projektu budowlanego.
 2. Osoby uprawnione do kontaktu: Sławomir Świtajło, tel. 683781273

VII. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 22.06.2017 do godz. 15.30 Urząd Gminy Niegosławice, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice, sekretariat lub pocztą elektroniczną na adres: gmina@niegoslawice.pl

VIII. Kryteria oceny oferty oraz informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty: jedynym kryterium jest cena (100%) w związku z powyższym nie wprowadza się kryteriów wagowych.

 1. warunki wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanych do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

PLIKI DO POBRANIA:

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================

Znak sprawy RTG.DI.7011.1.2017                                                                                               Niegosławice, 28.02.2017

 

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm./

 1. Zamawiający: Gmina Niegosławice, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice

Adres do korespondencji: Urząd Gminy Niegosławice, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice

tel. (68)3781038, faks (68)3781038

Zaprasza do złożenia oferty cenowej  na:

 

 „Opracowanie projektu budowlanego dla zadania: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Niegosławicach

 • zapytanie
 • oświadczenie
 • formularz
 • Protokół z przeprowadzonego postępowania

  Niegosławice, 18.04.2016

  Znak sprawy RTG.DI.2510.3.2016

  Zapytanie ofertowe

  Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
  Prawo zamówień publicznych
  /tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164/

  1. Zamawiający: Gmina Niegosławice, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice

  Adres do korespondencji: Urząd Gminy Niegosławice, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice

  tel. (68)3781038, faks (68)3781038

  Zaprasza do złożenia oferty cenowej  na:

   

   „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gościeszowicach

 • Zapytanie ofertowe
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania