Zapytania ofertowe

 

(pieczęć zamawiającego)

Niegosławice, dnia

01.12.2017 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr sprawy: RTG.DI.271.102.2017
1.    Zamawiający: Gmina Niegosławice, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice

zaprasza do złożenia oferty na:

2.    Nazwa zadania: Zimowe utrzymanie dróg stanowiących własność Gminy Niegosławice w sezonie zimowych:  2017/2018
3.    Przedmiot zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących własność Gminy Niegosławice w sezonie zimowym 2017/2018. Usługa obejmuje odśnieżanie  dróg, usuwanie oblodzenia   oraz transport zalegającego śniegu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1
4.    Termin realizacji zamówienia: Od dnia podpisania umowy do 30.05.2018 r.
5.    Zapytanie ofertowe można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Niegosławice, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice
6.    Osoba do kontaktu u której można uzyskać dodatkowe informacje na temat zapytania ofertowego oraz dodatkową dokumentację (jeżeli nie było możliwe jej opublikowanie w BIP) określającą szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
Sławomir Świtajło tel. 76 378 12 73
7.    Kryteria wyboru ofert:
100 % cena
8.    Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów

i oświadczeń (np. uprawnienia, posiadanie koncesji, zezwolenia):

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.         posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2.         posiadania wiedzy i doświadczenia;

3.         dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4.         sytuacji ekonomicznej i finansowej

9.    Szczegółowe wymogi, jakie powinna spełniać oferta:
10.              Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną w jej treści zawarte (jeżeli jest wymagana forma pisemna umów na podstawie odrębnych przepisów zamawiającego):
Zał nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia
11.              Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli jest wymagany):
Nie dotyczy
12.Warunki gwarancji:
13.              Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim,
w formie pisemnej faksem e-mailem
14.              Miejsce i termin składania ofert:
ofertę należy złożyć do dnia 08.12.2017 r. do godziny 1200 sekretariat (pok. nr 1)
w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Niegosławice

Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice

Tel. 68 378 10 38; faks 68 378 10 38

e-mail: gmina@niegoslawice.pl

(podpis Kierownika Zamawiającego)

załącznik – OPZ


Zapytanie ofertowe

na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Niegosławice

w okresie od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.
z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm. ) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

 1. Zamawiający

Nazwa Zamawiającego: Gmina Niegosławice

Adres: Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice

Tel./faks 68 3781038,

e-mail: sekretariat@niegoslawice.pl,

www.niegoslawice.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór banku prowadzącego kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Niegosławice oraz jej jednostek organizacyjnych.

Jednostki organizacyjne objęte przedmiotem zamówienia:

– Urząd Gminy Niegosławice

– Ośrodek Pomocy Społecznej w Niegosławicach

– Samorządowy Zakład Komunalny w Niegosławicach

– Szkoła Podstawowa w Przecławiu

– Szkoła Podstawowa w Gościeszowicach

– Żłobek w Przecławiu

– Żłobek w Gościeszowicach

W zakres usługi wchodzi obsługa bankowa zawierająca:

 1. otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U.
  z 2017 r. poz. 1876): rachunków bieżących, rachunków lokat terminowych, rachunków środków pomocowych
  i innych rachunków pozabudżetowych (rachunków funduszy celowych i specjalnych)
  w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej
 2. obsługa operacji finansowych budżetu Gminy na poziomie Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
  z zastosowaniem jednolitych procedur,
 3. dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych z rachunku bankowego w placówce banku (oddział, filia, agencja)
 4. generowanie i dostarczanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi oraz potwierdzeniem sald,
 5. wydawanie blankietów czeków gotówkowych (książeczki czekowej),
 6. możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy
  w zależności od potrzeb,
 7. potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
 8. realizację zleceń płatniczych – przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącym obsługę rachunku przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze złożone do godziny 16-tej realizowane powinny być w tym samym dniu. Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym,
 9. dokonywanie zestawienia operacji na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnianie tego zestawienia
  w formie wyciągu bankowego w dniu następnym,
 10. możliwość deponowania środków na lokatach terminowych lub produktach depozytowych,
 11. możliwość automatycznego lokowania środków na rachunku lokat krótkoterminowych typu Overnight
  z oprocentowaniem wyższym niż na rachunku bieżącym,
 12. zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie
  z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na ww. rachunkach
  na rachunek bieżący Gminy,
 13. przeksięgowanie w dniu 31 grudnia skapitalizowanych odsetek bankowych z określonych rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy na dzień 31 grudnia na rachunek bieżący Gminy,
 14. możliwości zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym Gminy Niegosławice
  na pokrycie niedoboru budżetu do wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej Gminy Niegosławice.
 15. udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych,
 16. wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego,
 17. inne usługi bankowe np. zmiana karty wzorów podpisów, wydawanie duplikatów zrealizowanych transakcji, przyjęcie i przechowywanie depozytów itp..

W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług
i produktów będzie zależała od określonych potrzeb Zamawiającego.

Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych musi być zmienne (bez zastosowania ograniczenia w postaci wskaźnika zmienności), obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o stopę równą średniej miesięcznej stawki WIBID 1M ustaloną na 5 dni przed upływem okresu obrachunkowego.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach mają być naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca. Dla wyliczenia odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni.

Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 3 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia
z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększonej o stałą marżę banku.
Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową i dokona wszystkich czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu.

Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym a Bankiem
w trakcie świadczenia usług oraz system bankowości elektronicznej

 1. Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych
  w ramach obsługi bankowej,
 2. Bank zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali – zgodnej
  z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Bank zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy
  w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Niegosławice i jego jednostek organizacyjnych. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

Wykonawca zapewni spełnienie wymagań Zamawiającego, który żąda, aby:

 1. Wykonawca posiadał oddział, filię lub punkt kasowy na terenie gminy Niegosławice. W przypadku nie posiadania przez Wykonawcę oddziału/placówki położonej w miejscowości Niegosławice Wykonawca zobowiąże się, że w ciągu jednego miesiąca od podpisania umowy będzie posiadać oddział/placówkę na terenie gminy Niegosławice.
 2. Wykonawca nie będzie pobierał:

1) innych niż określone w przedmiotowej ofercie prowizji ani opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków,

2) prowizji i opłat za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych,

3) prowizji i opłat za realizację polecenia przelewu, wydanego przez Zamawiającego, na rachunki prowadzone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego,

4) prowizji i opłat od kwoty przelewu złożonego przez Zamawiającego,

5) prowizji i opłat od wypłaty gotówkowej z rachunków Zamawiającego,

6) prowizji i opłat od wpłaty gotówkowej na rachunki Zamawiającego,

7) prowizji i opłat za sporządzanie wyciągów bankowych,

8) prowizji i opłat za wydawanie blankietów czekowych

9) innych niż określone w ofercie prowizji i opłat z tytułu potwierdzenia salda na rachunkach Zamawiającego,

 1. Wyciągi z rachunków bankowych wraz z załącznikami Zamawiający będzie mógł otrzymywać do godziny 10:00 następnego dnia roboczego po przeprowadzonej operacji,
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania środków w innych bankach.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru wysokości i terminu zaciągania kredytu w rachunku bieżącym.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji oprocentowania lokat terminowych.
 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowy na obsługę bankową z Gminą Niegosławice
  i oddzielnie z każdą jednostką organizacyjną. W przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powołania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie.
 6. Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bankowym był weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,

Nazwa i kody określone we wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) 66 11 00 00 – 4 – usługi bankowe.

Dane dotyczące Zmawiającego znajdują się na stronie: www.niegoslawice.pl

 1. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania umowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

 1. posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 2. posiadają siedzibę oddziału, placówki, filii lub punkt kasowy położony na terenie gminy Niegosławice lub którzy utworzą filie lub punkt kasowy na jej terenie.
 3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

 1. formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę (załącznik nr 1)
 2. formularz cenowy (załącznik nr 2)
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 4. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
 5. zezwolenie na prowadzenie czynności bankowych zgodnie z wymogami ustawy – Prawo bankowe.
 6. oświadczenie wykonawcy o zapewnieniu kompleksowej obsługi Zamawiającego w siedzibie oddziału, placówki, filii lub punkcie kasowym położonym na terenie gminy Niegosławice.
 7. projekt umowy.
 8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

stanowisko: Inspektor  imię i nazwisko: Seweryn Bryl

tel. 68-3870500 faks 68-3781038  e-mail: bryl.s@niegoslawice.pl

w dniach poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
 2. Kryterium wyboru oferty będzie cena oferty o wadze 100%, na którą składają się następujące podkryteria i przypisane im wagi:
Nazwa kryterium Waga
Cena oferty zgodnie z zał. 2 – Formularz cenowy 70 pkt
Oprocentowanie środków na lokacie 20 pkt
Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym 10 pkt
Razem 100 pkt

 

2.Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.

Nazwa kryterium Wzór Sposób oceny
Cena zamówienia zgodnie z pkt 1 zał. Nr 1 – Formularz ofertowy wykonawcy Cena najniższej oferty /cena badanej oferty x 70 pkt. = liczba pkt. 0 – 70 pkt.

 

Oprocentowanie środków na lokacie zgodnie z pkt 3 zał. Nr 1 – Formularz ofertowy wykonawcy Oprocentowanie badanej oferty /Oprocentowanie najwyższej oferty / x 20 pkt. = liczba pkt. 0 – 20 pkt.

 

Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym zgodnie z pkt 2 zał. Nr 1 -Formularz ofertowy wykonawcy Oprocentowanie badanej oferty/ Oprocentowanie najwyższej oferty / x 10 pkt. = liczba pkt. 0 – 10 pkt.

 

Razem 0 – 100 pkt.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia. Cenę za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia należy przedstawić
w „Formularzu cenowym” (załącznik Nr 2), a całego przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym wykonawcy ” (załącznik Nr 1) stanowiących załączniki do niniejszego zapytania.

 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie z napisem „Obsługa bankowa budżetu Gminy Niegosławice
w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku” na adres zamawiającego:

Urząd Gminy Niegosławice, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice

lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 14 – Sekretariat w terminie do dnia 12 grudnia 2017 roku do godz. 10:00.

 1. Załączniki

Załączniki składające się na integralną część zapytania:

1) formularz ofertowy

2) formularz cenowy

http://niegoslawice.pl/wp-content/uploads/2017/11/Formularz-ofertowy.docx

http://niegoslawice.pl/wp-content/uploads/2017/11/Formularz-cenowy.docx

http://niegoslawice.pl/wp-content/uploads/2017/12/Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf


Znak sprawy RTG.DI.7011.5.2017                                                                                                 Niegosławice, 13.06.2017

 

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm./

 1. Zamawiający: Gmina Niegosławice, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice

Adres do korespondencji: Urząd Gminy Niegosławice, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice

tel. (68)3781038, faks (68)3781038

Zaprasza do złożenia oferty cenowej  na:

 Opracowanie projektu budowlanego dla zadania: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przecławiu

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Projektowany zakres rzeczowy inwestycji ujęty w projekcie budowlanym:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej we wsi Przecław.
Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej dla  budynku głównego szkoły oraz sali gimnastycznej.

Założenia wstępne do wykonania prac projektowych:

 1. inwentaryzacja stanu istniejącego budynku głównego szkoły oraz sali gimnastycznej,
 2. ocieplenie dachu z wymianą pokrycia dachowego budynku głównego szkoły oraz sali gimnastycznej,
 3. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku i cokołu budynku głównego szkoły oraz sali gimnastycznej,
 4. wymiana rynien i rur spustowych budynku głównego szkoły oraz sali gimnastycznej,
 5. wymiana instalacji odgromowej budynku głównego szkoły oraz sali gimnastycznej,
 6. wymiana starych drzwi zewnętrznych – zestawienie stolarki budynku głównego szkoły oraz sali gimnastycznej,
 7. wymiana okien – zestawienie stolarki budynku głównego szkoły oraz sali gimnastycznej,
 8. wymiana instalacji CO i CWU budynku głównego szkoły oraz sali gimnastycznej,
 9. prace remontowe (odtworzeniowe) wewnątrz budynku głównego szkoły oraz sali gimnastycznej,
 10. inne, stwierdzone w trakcie inwentaryzacji obiektów,

Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie kompletnej dokumentacji, w skład której wchodzą następujące elementy:

 1. audyt energetyczny – w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału – wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346);
 2. projekt budowlan0-wykonawczy – w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału – wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 tj.).
 3. kosztorys inwestorski – w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału – wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r.,
  Nr 130, poz. 1389);
 4. przedmiar robót – w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału – wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072);
 5. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału – wykonana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072).
 6. Technologia kotłowni: wymiana istniejących kotłów na paliwo stałe na piece gazowe kondensacyjne zasilane propan-butan wraz z pompą ciepła
 7. Instalacje elektryczne kotłowni
 8. Wymiana opraw na oprawy LED na całym obiekcie szkoły
 9. Wentylacja mechaniczna sali gimnastycznej wraz rekuperacją
 10. remont pomieszczeń kotłowni z dostosowaniem do aktualnych wymagań zabezpieczenia ppoż.

Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z należytą starannością, zgodnie z  obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o założenia wstępne, niezbędne uzgodnienia, zezwolenia i warunki wydane przez stosowne instytucje, wizję lokalną oraz bieżące konsultacje z Zamawiającym. W przyjętych rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. W przypadku powoływania się podczas opisywania przyjętych rozwiązań projektowych na konkretne nazwy własne gotowych produktów i/lub gotowe rozwiązania systemowe producentów, wykonawca ma obowiązek określić konkretne parametry techniczne i jakościowe danego rozwiązania projektowego oraz umieścić informację o możliwości zastosowania rozwiązania równoważnego pod warunkiem spełnienia wskazanych parametrów technicznych i jakościowych.

Wykonana dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Do obowiązków Wykonawcy należy zlecenie wykonania stosownie od potrzeb: map do celów projektowych oraz uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zgód, decyzji, zezwoleń i sprawdzeń zastosowanych rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, niezbędnych do prawidłowego wykonania prac projektowych, w razie potrzeb uzgodnienie „ZUDP”, w razie potrzeb uzyskanie pozwolenia i/lub uzgodnienia od Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków i inne. Koszty uzyskania w/w dokumentów ponosi wykonawca.

Dokumentację projektową należy opracować w formie tradycyjnej (papierowej) zgodnie z wcześniejszym wyszczególnieniem oraz na nośniku elektronicznym z zapisem na CD/DVD w formacie ogólnodostępnym – opracowania tekstowe w formacie *.pdf z możliwością wyszukiwania, opracowania graficzne w formacie *.jpg wysokiej rozdzielczości

III. Termin realizacji zamówienia: 10 dni od momentu podpisania umowy., termin podpisania umowy: w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia.

 1. Warunki udziału w postępowaniu: wykonanie przynajmniej jednego projektu budowlanego w zakresie budowy budynku użyteczności publicznej w ciągu ostatnich 5 lat.

Dopuszcza się złożenia oświadczenia z nazwą projektu budowlanego, zleceniodawcy oraz terminem wykonania.

 1. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: formularz ofertowy, oświadczenie o wykonaniu przynajmniej jednego projektu budowlanego.
 2. Osoby uprawnione do kontaktu: Sławomir Świtajło, tel. 683781273

VII. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 22.06.2017 do godz. 15.30 Urząd Gminy Niegosławice, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice, sekretariat lub pocztą elektroniczną na adres: gmina@niegoslawice.pl

VIII. Kryteria oceny oferty oraz informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty: jedynym kryterium jest cena (100%) w związku z powyższym nie wprowadza się kryteriów wagowych.

 1. warunki wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanych do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

PLIKI DO POBRANIA:

===============================================================================================================================================================================================================================================================================================================

Znak sprawy RTG.DI.7011.1.2017                                                                                               Niegosławice, 28.02.2017

 

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm./

 1. Zamawiający: Gmina Niegosławice, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice

Adres do korespondencji: Urząd Gminy Niegosławice, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice

tel. (68)3781038, faks (68)3781038

Zaprasza do złożenia oferty cenowej  na:

 

 „Opracowanie projektu budowlanego dla zadania: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Niegosławicach

 • zapytanie
 • oświadczenie
 • formularz
 • Protokół z przeprowadzonego postępowania

  Niegosławice, 18.04.2016

  Znak sprawy RTG.DI.2510.3.2016

  Zapytanie ofertowe

  Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
  Prawo zamówień publicznych
  /tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164/

  1. Zamawiający: Gmina Niegosławice, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice

  Adres do korespondencji: Urząd Gminy Niegosławice, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice

  tel. (68)3781038, faks (68)3781038

  Zaprasza do złożenia oferty cenowej  na:

   

   „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gościeszowicach

 • Zapytanie ofertowe
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania